ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εκτύπωση

 

  • Εκτίμηση οργανωτικής δομής της επιχείρησης, αναδιοργάνωση αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων με παράλληλη εκτίμηση του αριθμού των θέσεων εργασίας ανά τμήμα
  • Εντοπισμός των κρίσιμων διεργασιών ως υπεύθυνες για τον καθορισμό του επιπέδου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης (συνολικά π.χ. από την ποιότητα ενός παρεχόμενου προϊόντος μέχρι το χρόνο παράδοσής του)
  • εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης κρίσιμων δεικτών ανά τμήμα με σκοπό την συγκέντρωση & στατιστική επεξεργασία στοιχείων αποτελεσματικής λειτουργίας, αλλά και συμπεριφοράς προϊόντων για την ερμηνεία της συμπεριφοράς ζήτησης - προσφοράς
  • Κοστολόγηση προϊόντων/ κόστος λειτουργίας τμήματος
  • Αξιολόγηση προσωπικού με καθορισμένους δείκτες