ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εκτύπωση

 


 

Προκειμένου να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της εκτίμησης των αναγκών που θα προκύψουν κατά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πραγματοποιούνται οι κάτωθι ενέργειες :

 Αρχική εκτίμηση κάτοψης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (προσανατολισμοί, οριοθετήσεις, χρήση γης) του πελάτη

  1. Επισήμανση της ακριβούς δραστηριότητας της εταιρίας
  2. Αξιολόγηση του διαγράμματος ροής της παραγωγικής διαδικασίας, βάσει δήλωσης ιδιοκτητών
  3. Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και των συνθηκών και διεργασιών παραγωγής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και της εμπειρίας της εταιρίας μας.
  4. Εντοπισμός πρόσθετων μέτρων και ενεργειών, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες επιμόλυνσης των α’ υλών, ημιέτοιμων προϊόντων και τελικών (και εμπορευόμενων) από βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς κινδύνους κατά την διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας (όπου απαιτείται), συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής των προαναφερόμενων προϊόντων.
  5. Αξιολόγηση για τη βελτίωση των χώρων της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρχών HACCP(codexalimentarius) & GMPs και GHPs.
  6. Επανεκτίμηση και επαλήθευση της επάρκειας των εγκαταστάσεων, ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων των GMPs, ISO22000/05, 852/2004, 853/2004, πιθανόν απαιτήσεις πελατών ή των νομοθετικών απαιτήσεων Κρατών που πρόκειται το τελικό προϊόν να εξαχθεί, καθώς και των οδηγών ΕΦΕΤ εφόσον υπάρχουν.