ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκτύπωση

 

  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ για σήμανση CE
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
  • ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ