ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτύπωση

Μετάβαση της έντυπης μορφής σε ηλεκτρονική (πλατφόρμα ACCESS), όλων των εντύπων διαχείρισης στοιχείων ελέγχου καθημερινής λειτουργίας :

 • έντυπα διαχείρισης παραγωγής
 • διαχείρισης α’ υλών, ημιέτοιμων, τελικών προϊόντων
 • θερμοκρασίες, υγρασία, άλλων παραμέτρων
 • στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων
 • προτάσεις βελτίωσης – διορθωτικές ενέργειες

Εξ αποστάσεως (remote control) Συμβουλευτική Υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO/HACCP), είτε αυτό βρίσκεται σε έντυπη, είτε σε  ηλεκτρονική μορφή, όπως :

 • διατήρηση backups των αρχείων σας που συσχετίζονται με το Σ.Δ.Π
 • Συνεχής επίλυση προβλημάτων – εκπαίδευση μέσω διαδικτύου σε προκαθορισμένου χρόνους (ήχος & εικόνα)

Αξιολόγηση συστημάτων αυτοελέγχου Υγιεινής και Ασφάλειας των προμηθευτών σας και επιβολή προδιαγραφών ως προς τις απαιτήσεις της εταιρίας σας : 

 • α’ υλών
 • εμπορευόμενων προϊόντων
 • υλικών συσκευασίας
 • απεντόμωσης – μυοκτονίας
 • χημικών καθαρισμού και απολύμανσης, κτλ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσωπικού